มาตรฐานที่เราได้รับ


ISO 9001:2015

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

Zero Accident

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

AEO

ใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

IATA

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ