สินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Items : DUI)


    ความหมายของ “สินค้าที่ใช้ได้สองทาง” : สินค้าที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งทางการพาณิชย์ และการทหาร โดยการนำไปใช้ออกแบบ พัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ ลำเลียง หรือกระทำด้วย ประการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง


    ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออก ปี พ.ศ.2558 ซึ่ง ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป เราจึงควรมาทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมกัน


    ที่มาของกฎหมายนี้ : ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ และเข้าร่วมปฎิบัติตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSCR) ซึ่งกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้มีการควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Items) หรือสินค้าอื่นใดที่เกี่ยวข้อง


    ความหมายของ “อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” : หมายความว่า อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ และอาวุธอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์จำนวนมากหรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง รวมทั้ง ระบบนำวิถีด้วยจรวด ขีปนาวุธ หรือระบบไร้คนขับอื่น ๆ ของอาวุธดังกล่าว


ตัวอย่าง อาวุธทำลายล้างสูง

กิจกรรมทางการค้าระหว่างประเทศที่กฏหมายนี้ควบคุม :

  • • Export : ส่งออก
  • • Re-export : นำเข้าชั่วคราว
  • • Transit : ผ่านแดน
  • • Transship : ถ่ายลำ
  • • Brokering : นายหน้าหรือคนกลาง สั่งสินค้าจากประเทศหนึ่งไปขายอีกประเทศหนึ่ง

ศึกษาทำความเข้าใจกฎหมายนี้เพิ่มเติมได้ ที่นี่