Certificate ISO 10002:2014 / Certificate ISO 10004:2012

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 MR. Keishi Kusaka MD บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนรับประกาศนียบัตร Certificate ISO 10002:2014 และ Certificate ISO 10004:2012