Zero Accident Campaign 2020

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 บริษัทนิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับเงินปีที่ 3 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2563 (Zero Accident Campaign 20120) จำนวนชั่วโมงการ ทำงานสะสมทั้งหมด 4,378,774 ชั่วโมง

โดยมี คุณสุวัธชัย จารวัธน์ เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบัน ส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่วนแยกตลิ่งชัน ชั้น 1 ห้องอเนกประสงค์

รูปภาพกิจกรรม