Zero Accident Campaign 2021

บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับเงิน ปีที่ 4 จากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2564 (Zero Accident Campaign 2021) จำนวนชั่วโมงทั้งหมด 4,904,676 ชั่วโมง

โดยมี คุณสุวัธชัย จารวัธน์ เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

รูปภาพกิจกรรม